گروه استعداد های درخشان

 داریوش اسماعیلی  :  رئیس گروه استعدادهای درخشان

مرتبه علمی : مربی 

پست الکترونیک :   esmaeili@art.ac.ir 

رزومه