معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 دکتر علیرضا رازقی :  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی : دانشیار     

پست الکترونیک :  razeghi@art.ac.ir 

رزومه