آیین نامه ها و دستور العمل ها

1- آئین نامه  آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)  

2- آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ( ویژه ورودی های ۹۵-۹۴ و بعد از آن)

3- آئین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته ( ویژه ورودی های ۸۸ و به بعد) 

4- آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی 

5- شیوه نامه تنظیم و تألیف پایان نامه (کارشناسی ارشد ـ دکتری)  

6- شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی 

7- شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان دارای استعداد برتر در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

8- جدول فرآیند آموزشی ـ پژوهشی در دوره های دکترای دانشگاه هنر برای دانشجویان سال 95 و بعد) 

9- مصوبه اصلاحیه امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی   

10- دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه  موسسه و وظایف و اختیارات آن 

11- آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی  ورودی 95 و بعد

12- آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری 

13- اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتری 

14- آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد 

15- آیین نامه  دوره دکتری  ورودی 94 و قبل

16- آئین نامه یکپارچه آموزشی ویژه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1397 و بعد