فرم ها

 

 1- فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد جهت برگزاری جلسه قضاوت پایان نامه

 2- فرم تسویه حساب دانشجویان دکتری جهت برگزاری جلسه قضاوت رساله

 3- فرم درخواست صدور مجوز برگزاری جلسه پیش دفاع رساله دوره دکتری 

 4- فرم درخواست صدور مجوز آزمون جامع دوره دکتری 

 5-  فرم تعیین نمره مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۲ و بعد 

 6- فرم تسویه حساب دوره کارشناسی 

 7- فرم تقاضای سنوات از کمیسون بررسی موارد خاص ( مخصوص دانشجویان دکتری) 

 8- فرم تقاضای سنوات از کمیسون بررسی موارد خاص ( مخصوص دانشجویان ارشد) 

 9- فرم تقاضای سنوات از کمیسیون بررسی موارد خاص ( مخصوص دانشجویان کارشناسی) 

 10- فرم تقاضای مرخصی تحصیلی 

11- فرم درخواست ادامه تحصیل به عنوان دانشجوی میهمان از پردیس فارابی به دانشکده های دانشگاه هنر 

12- فرم درخواست ادامه تحصیل به عنوان دانشجوی میهمان از دانشکده های دانشگاه هنر به پردیس فارابی 

13- فرم درخواست موارد شورایی 

14- فرم درخواست تصویب دروس ویژه دکتری    

15- برگ درخواست تغییر نمره 

16- کاربرگ درخواست تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد

17- کاربرگ درخواست تصویب موضوع رساله دوره دکتری  

18- راهنمای درخواست نامه اشتغال به تحصیل برای دانشجوی در حال تحصیل

19- فرم درخواست سنوات تحصیلی (نیمسال پنجم ) دانشجویان کارشناسی ارشد

20- فرم برگزاری سمینار اول دانشجوی دوره دکتری 

21- فرم برگزاری سمینار دوم دانشجوی دوره دکتری 

22- کاربرگ پیش پروپوزال پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد 

23- کاربرگ فرایند 5 مرحله ای پیشنهاد موضوع، نگارش پروپوزال و دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

24- فرم تقاضای سنوات نیمسال نهم از شورای آموزشی دانشکده 

25- فرم تقاضای سنوات نیمسال دهم از شورای آموزشی دانشکده