گروه آموزشی دروس عمومی

 

دکتر صابر امامی :  مدیر گروه 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک: emami@art.ac.ir

رزومه 

 

 

 دکتر علیرضا پورشبانان نجف آبادی: معاون مدیر گروه

پست الکترونیک: a.pourshabanan@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی »

 

 

 

۱- دکتر مهدی آرمند نیا

پست الکترونیک: armandnia@art.ac.ir

رزومه

 

۲- دکتر صابر امامی

پست الکترونیک: emami@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

۳- دکتر ندا امیرعلائی

پست الکترونیک: amiralaei@art.ac.ir

رزومه

 

 

۴- دکتر علیرضا پورشبانان نجف آبادی

پست الکترونیک: a.pourshabanan@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

 

۵- دکتر فائزه زمانیان

پست الکترونیک: f.zamanian@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

۶- علاالدین نحوی

پست الکترونیک: nahvi@art.ac.ir

رزومه