اطلاعات پرداخت

 

شماره حساب :  2177419001000 بانک ملی شعبه مرکزی کد 60

بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه هنر