پرسش های متداول

 سوالات مطروحه متداول برای استعداد درخشان

 

دانشجویان دانشگاه هنر

  * آیا امکان اعلام رتبه تحصیلی در حین تحصیل در مقطع کارشناسی (قبل از ترم ششم) و در مقطع کارشناسی ارشد (قبل از گذراندن ۲۶ واحد درسی) امکانپذیر است؟ خیر.

* آیا افت میانگین پس از ترم ششم تغییراتی در رده بندی رتبه بوجود می آورد؟ اعلام رتبه صرفا تا پایان ترم ششم می باشد و فقط شرط بعدی اتمام تحصیل حداکثر در ۸ ترم می باشد. 

لازم به ذکر است تغییر نمره درس (ازدیاد یا کاهش ......) بعد از اعلام رتبه ها هیچگونه اثری در رتبه نخواهد داشت

* در صورت مردود شدن در یک یا چند درس ، در شش ترم ابتدای تحصیل آیا همچنان پذیرش در مقطع ارشد امکانپذیر می باشد؟ در آئین نامه استعداد درخشان ماده ای در این خصوص تعریف نگردیده است و در این دانشگاه نیز اعمال نمی گردد ولی در معدودی از دانشگاه ها به عنوان یکی از شروط می باشد.

* تاثیر دوره تحصیلی (روزانه یا شبانه بودن) در پذیرش در مقطع ارشد تا چه حد است؟ بر اساس آئین نامه استعداد درخشان استخراج رتبه از مجموع تعداد روزانه و شبانه در هر رشته ورودی می باشد و در پذیرش نیز در مجموع می باشد. ولی در معدودی از دانشگاه ها به عنوان یکی از شروط می باشد.

* پس از فراغت از تحصیل تا چند سال امکان بهره مندی از رتبه جهت پذیرش در مقطع ارشد   می باشد؟ پذیرش می بایست بلافاصله انجام پذیرد.

  * در صورت داشتن شرایط بهره مندی از تسهیلات رتبه ، امکان پذیرش در رشته های دیگر است؟ بر اساس آئین نامه وزارت علوم صرفا در رشته های همنام امکان پذیرش وجود دارد. در صورتیکه رشته همنام موجود نباشد در رشته های مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان ادامه تحصیل می باشد و در سایر دانشگاه ها هم بسته به شرایط موجود پذیرش صورت می پذیرد.

* در صورت تطبیق دروس آیا پذیرش لغو می گردد؟ چنانچه تطبیق واحد منجر به کسر ترم از سنوات تحصیلی شده باشد و طول دوره تحصیل دانشجو از ۸ ترم بیشتر گردد رتبه دانشجو لغو می گردد.

* چند نفر از دانشجویان ذینفع امکان پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ای را دارند؟ با توجه به بخشنامه جدید وزارت علوم درحال حاضر با فرمول زیر استخراج رتبه و پذیرش در ارشد صورت می پذیرد:

۲۵% تعداد نفرات در یک رشته ـ ورودی (روزانه و شبانه) در مقطع کارشناسی استخراج می گردد.

  ـ ۱۵% اول می توانند هم به این دانشگاه و هم به دانشگاه های دیگر درخواست پذیرش دهند.

برای پذیرش در سایر دانشگاه های دیگر می بایست به سایت آن دانشگاه ها مراجعه گردد

  ـ۱۰% دوم صرفا در صورت وجود ظرفیت در دانشگاه صرفا می توانند در این دانشگاه پذیرش شوند.

تعداد نفرات قابل پذیرش در مقطع ارشد:

  ـ به تعداد۴۰% از ظرفیت اعلامی به سازمان سنجش در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی جدید و با توجه به نظر دانشکده پذیرش صورت می پذیرد.

* پذیرش با مصاحبه صورت می پذیرد یا براساس اولویت رتبه؟ در این رابطه صرفا نظر دانشکده شرط است.

* محاسبه ۱۵ درصد برتر در یک رشته چگونه است؟  از هر ده نفر در یک رشته ـ ورودی (روزانه و شبانه) ۱ نفر به عنوان رتبه اعلام می گردد و بیش از ۱۰ نفر (۱۱ تا ۲۰) ۲ نفر استخراج می گردند و به همین منوال ادامه می یابد.

ـ آیا کلیه ۱۵ درصد برتر در یک رشته ، امکان پذیرش در این دانشگاه را دارند؟ خیر.

به طور اجمال پذیرش تعداد دانشجویان و چگونگی پذیرش مطابق با آئین نامه ها و بخشنامه های وزارتی مربوطه و با نظر دانشکده می باشد.                                                                                                                          

دانشجویان دانشگاه های دیگر

 * پذیرش از دانشگاه های دیگر وجود دارد؟ در حال حاضر در سال تحصیلی ۹۷ صرفا در ۴ رشته تحصیلی مرمت اشیا، فرهنگی و تاریخی / مرمت و احیا، بناها و بافتهای تاریخی گرایش میراث شهری / مرمت و احیا، بناها و بافتهای تاریخی گرایش میراث معماری / مطالعات موزه پذیرش صورت پذیرفته است. در سال های آتی نیز با نظر دانشکده ها و امکانات موجود  فقط برای رشته های فوق ، طی فراخوان اعلام پذیرش خواهد شد. در سایر رشته های این دانشگاه نیز پذیرش فقط از داخل می باشد. 

     * در خصوص چگونگی پذیرش در این دانشگاه در رشته های فوق .... ؟ در صورت دارا بودن شرایط با مصاحبه پذیرش انجام خواهد شد.

   * دانش آموختگان چه دانشگاه هایی امکان پذرش دارند؟ صرفا دانشگاه های دولتی می توانند در رشته های فوق در فراخوان شرکت کنند.