گروه استعداد های درخشان

 دکتر مونس بسکابادی : رییس گروه استعداد های درخشان

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیک : m.boskabady@art.ac.ir

رزومه