مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 دکتر سیدسعید سیداحمدی زاویه : مدیر تحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی : دانشیار    

پست الکترونیک: szavieh@art.ac.ir

رزومه