فرآیند شکل‌گیری و برگزاری دوره

 

-تعریف دوره آموزشی توسط برگزار کننده و تقاضای برگزاری

-بررسی مدارک و مستندات توسط گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

-اعلام نظر گروه آموزش‌های آزاد و مجازی به برگزار کننده و انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری

-انجام تبلیغات لازم برای معرفی دوره به سازمان‌ها و مراکز دولتی و خصوصی

-ثبت نام از هنرجویان و دانشجویان و انجام کلیه امور اجرایی توسط برگزار کننده

-ارائه گزارش اجرای دوره شامل لیست دانشجویان و فیش مبالغ واریزی، نمرات پایانی و نظرسنجی توسط برگزار کننده به گروه

-صدور گواهی نامه پایان دوره برای دانشجویان توسط گروه