معرفی

در راستای تکمیل آموزش های تخصصی به عنوان مأموریت اصلی دانشگاه، توانمند سازی بیشتر دانشجویان دانشگاه هنر، سایر دانشگاه‌ها و اقشار مختلف جامعه، رفع نیازهای علمی و مهارتی سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور در آموزش‌های  عمومی و تخصصی و ارتقای توانمندی های منابع انسانی و نیروی کار، گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تشکیل شده است.

ضرورت تشکیل گروه آموزش های آزاد و مجازی:

تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور در رشته های متنوع هنر، معماری و شهرسازی مستلزم گشودن دریچه های نوین بر اساس ارزش ها و نیازهای روز به منظور تحقق الگوی هنر متعهد اسلامی- ایرانی است. تحقق این اهداف بدون تردید مستلزم ایجاد بنیان ها و ساختارهای مورد نیاز برای دستیابی به شرایطی است که در نقشه جامع علمی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده است، تبیین گردیده است. از آنجا که ظرفیت دانشگاه های کشور تامین کننده شرایط لازم برای تحقق همه تقاضاها و نیازهای دانشجویان و علاقه مندان نیست، ضروری بود که با به کارگیری اساتید برجسته و معتقد به چنین اهدافی در بازشناسی گرایش ها و رشته های مختلف هنری بر مبنای اولویت های کشور در سند نقشه جامع علمی نسبت به فعال سازی گروه آموزش های آزاد و مجازی با رویکردی نوین به آموزش در جهت تحقق اهداف فوق اقدام شود.

اهمیت پرداختن تخصصی و روزآمد به هنر:

 توجه به نقش بی بدیل هنر در شکل گیری مبانی فرهنگی جامعه از یک سو و تهدیدات ناشی از تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و ضرورت توجه به نهضت نرم افزاری از سوی دیگر، سبب گردیده است مقوله بازشناسی هنر اسلامی- ایرانی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است در سند نقشه جامع علمی کشور (که تدوین آن از اقدامات اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور توسعه و تعمیق مسیر علمی کشور بر اساس باورها و اندیشه های دینی و انقلابی بوده است)، دارای اولویت های بالاتری در میان اولویت های علم و فناوری کشور باشد. شناخت هنر و ارزش های پایدار هنر ایران اولین گام در راستای توسعه و تعمیق باورها و اندیشه های مثبت نسل جوان دانشگاهی، و مقابله آگاهانه با این تفکر نادرست که تمامی دستاوردهای جهان امروز از مغرب زمین نشاٌت گرفته است، به شمار می رود. متحوّل ساختن فضای آموزشی و پژوهشی نسل جوان دانشگاهی در هنر و آمیختن آن با فناوری و دانش و تخصص روز دنیا گام بعدی در این مسیر خواهد بود که با حضور استادان و صاحب نظران متعهد در این حوزه امکان پذیر است. از سوی دیگر ظرفیت دانشگاه های کشور و محدودیت های توسعه آموزش عالی در بخش دولتی، تامین کننده شرایط لازم برای تحقق چنین تقاضاهایی نیست. دستیابی به این اهداف ارزشمند بیش و پیش از هر مؤلفه دیگر در گرو تأمین و حضور اساتید متخصص، مومن و متعهد در کرسی تدریس دروس دانشگاهی در زمینه هنر، فناوری و معماری اسلامی و تحقق فرایند آموزش نسل های امروز و فردا بر اساس چنین معیارهایی است.

تعریف دوره‌های آموزشی:

دوره های آموزش آزاد، دوره های غیر رسمی است که زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه هنر و با همکاری دانشکده‌های این دانشگاه در قالب دوره های عمومی، تخصصی و کاربردی اجرا می شوند. برنامه های این دوره ها منطبق با آموزش های رسمی و تقویم آموزشی دانشگاه نیست و به طور کلی اهداف زیر را دنبال می کند:

-ارتقای دانش‌ها و مهارت‌های علمی و هنری در سطح جامعه

-تسهیل دسترسی به آموزش‌های تخصصی عالی در میان افراد جامعه

-ارائه آموزش‌های تکمیلی برای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، اعضای هیأت علمی، مدیران و کارکنان، و افراد جویای کار برای آمادگی ورود به بازار کار

-افزایش میزان آشنایی متخصصین فرهنگی و هنری با آخرین دستاوردها، مکاتب، نرم‌افزارها و ... در حوزه های مرتبط کاری

-افزایش بهره وری کارکنان سازمان‌های دولتی و خصوصی در مشاغل خود

تبصره1: آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه هنر به هنرجویان پس از پایان دوره، گواهی اعطا خواهد کرد.

تبصره2: دوره‌های آموزشی گروه آموزش های آزاد و مجازی از 30 ساعت تا 120 ساعت متناسب با عنوان و محتوای دوره متغیر است. 

ساختار و تشکیلات گروه آموزش‌های آزاد و مجازی: 

ساختار گروه آموزش‌های آزاد و مجازی، منطبق بر چارت تفصیلی دانشگاه هنر ذیل معاونت آموزشی دانشگاه به فعالیت می پردازد. شورای برنامه ریزی و سیاست‌گذاری آموزش‌های آزاد و مجازی موظف است در خصوص سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اخذ تصمیمات اجرایی مرتبط با آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ترکیب اعضای شورای برنامه ریزی گروه آموزش‌های آزاد و مجازی شامل معاون آموزشی (ئیس شورا)، رئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی (دبیر شورا)، مدیر امور آموزشی، رئیس آموزش ضمن خدمت کارکنان و نماینده دانشکده مورد نظر می باشد.

برگزار کننده دوره‌های آموزش‌ آزاد و مجازی: 

دانشکده‌ها و پردیس های دانشگاه هنر می توانند دوره‌های آموزشی مرتبط با مجموعه خود را در قالب آیین نامه مصوب برگزار کنند.

تبصره1: برگزار کنندگان دوره‌های آموزشی موظفند برای برگزاری هر گونه دوره تحت عنوان آموزش‌های آزاد و مجازی، هماهنگی های لازم را با گروه در قالب آیین نامه مصوب به عمل آورند.

تبصره2: مراکز علمی و آموزشی خارج از دانشگاه، کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی، ارگان‌های فرهنگی، مراکز پژوهشی، مراکز صنعتی و... می توانند متقاضی برگزاری دوره های مشترک در قالب تفاهم نامه و انعقاد قرارداد با دانشگاه هنر باشند.

نحوه درخواست برای برگزاری دوره: 

دانشکده‌ها و یا مراکز، دستگاه‌ها و موسسات متقاضی برگزاری دوره، برنامه آموزشی پیشنهادی خود را همراه با تقاضانامه که بیانگر عنوان، محتوا، طول دوره، ضوابط ویژه دوره، میزان شهریه و نحوه پذیرش داوطلبان دوره است، به منظور بررسی و تصویب به گروه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه ارسال می کنند و با تأیید این گروه دوره را برگزار می کنند.

تبصره 1 – دانشکده‌ها و یا مراکز، دستگاه‌ها و موسسات متقاضی، بایستی دوره های پیشنهادی خود را در حوزه های مربوط به فعالیتهای تخصصی شان تعریف نمایند و از ورود به حوزه های غیر مرتبط خودداری کنند.

تبصره 2 – برگزاری دوره های بین رشته ای با توافق دانشکده‌ها و یا مراکز، دستگاه‌ها و موسسات متقاضی مرتبط و تایید گروه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه بلامانع است.

تبصره 3 – سرفصل و محتوای دروس بایستی براساس محورهای زیر طراحی و ارائه گردد:

-نیاز وتقاضای موجود در جامعه

-تقاضای سازمان با دستگاه درخواست کننده

-بازآموزشی وتکمیل آموزش دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

-تعالی حرفه ای اعضای هیات علمی مدیران و کارکنان دانشگاه

تبصره 4 – دوره آموزشی، تحت هیچ شرایطی نباید منبطق با سرفصل و محتوای دروس دوره های رسمی دانشگاه باشد.

شرح وظایف و حدود فعالیت‌ها و اختیارات گروه آموزش‌های آزاد و مجازی:

-برنامه ریزی به منظور شکوفایی استعدادهای دانشجویان خارج از قلمرو رسمی دانشگاه

-بررسی و پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی آزاد و مجازی به مراجع ذی صلاح مطابق قوانین و مقررات

-برنامه ریزی، طراحی و تدوین دوره های آموزشی آزاد و مجازی

-تهیه محتوای دروس مجازی برای دوره های آموزش مجازی

-تهیه و تدوین آین نامه ها و دستورالعمل های لازم در خصوص آموزش های آزاد و مجازی

-تأمین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی، بازرگانی و علمی از طریق انعقاد قرارداد و تفاهم نامه

-انجام بررسی های لازم در زمینه استفاده از وسایل دیداری و شنیداری در نظام آموزش از راه دور و در چارچوب برنامه های آموزشی دانشگاه

-انجام مشاوره و برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی لازم به منظور آشنایی اعضای هیأت علمی و دانشجویان با آموزش های آزاد و مجازی

-برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت عمومی و تخصصی برای اتباع خارجی در چارچوب مقررات کشور به صورت حضوری و یا مجازی

-بررسی و انجام تجزیه و تحلیل های آماری مورد نیاز به منظور انجام اصلاحات لازم در جهت ارتقا کارایی و اثربخشی دوره های آموزشی آزاد و مجازی

-ارائه گزارش‌های دوره‌ای اجرایی و مالی به ریاست و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تعهدات برگزار کننده:

-ارائه فرم تقاضانامه برای برگزاری دوره منطبق بر بندهای آیین نامه مصوب

-ثبت نام از دانشجویان و هنرجویان و انجام امور اجرایی منطبق بر آیین نامه مصوب

-تأمین فضای مناسب با امکانات آموزشی متناسب برای دوره

-تأمین و به کارگیری عوامل اجرایی برای برگزاری

-اجرای دوره آموزشی

-تکمیل و ارسال لیست نمرات و حضور و غیاب دانشجویان

-جمع آوری و ارائه فرم های نظرسنجی

هزینه‌ها و درآمدها:

-مبلغ ثبت نام در چارچوب مصوب هیأت امنا و هیأت رئیسه با توجه به نوع دوره و برآورد هزینه‌ها به پیشنهاد برگزار کننده و تأیید گروه آموزش‌های آزاد و مجازی تعیین می شود.

-کلیه مبالغی که بابت برگزاری دوره‌های آموزشی اخذ می‌گردد می بایست به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز گردد.

-سهم دانشگاه از درآمد حاصل از ثبت نام دانشجویان و قراردادهای آموزشی 25 درصد و سهم برگزار کننده (دانشکده‌ای که دوره در آن تشکیل شده است) 75 درصد می باشد که بر اساس دستورالعمل مالی مشخص به آنها پرداخت می شود.

-کلیه هزینه‌های اجرایی دوره‌های آموزشی شامل حق‌التدریس مدرسین، محل برگزاری، کادر اجرایی/مدیریتی/کارشناسی، تبلیغات، پذیرایی، پکیج آموزشی و... بر عهده برگزار کننده است.

فرآیند شکل‌یری و برگزاری دوره:

-تعریف دوره آموزشی توسط برگزار کننده و تقاضای برگزاری

-بررسی مدارک و مستندات توسط گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

-اعلام نظر گروه آموزش‌های آزاد و مجازی به برگزار کننده و انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری

-انجام تبلیغات لازم برای معرفی دوره به سازمان‌ها و مراکز دولتی و خصوصی

-ثبت نام از هنرجویان و دانشجویان و انجام کلیه امور اجرایی توسط برگزار کننده

-ارائه گزارش اجرای دوره شامل لیست دانشجویان و فیش مبالغ واریزی، نمرات پایانی و نظرسنجی توسط برگزار کننده به گروه

-صدور گواهی نامه پایان دوره برای دانشجویان توسط گروه

عناوین دروس در دوره های آزاد:

گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هنر آمادگی دارد عناوین دوره های آموزشی زیر را در فصل پاییز و زمستان 1397 برگزار نماید.

 (این لیست در حال تکمیل است...)

مدیاهای جدید هنر new media (استاد مرتضی احمدوند-پنجشنبه ها)/ هنر در فضاهای عمومی public art (استاد مرتضی احمدوند -پنجشنبه ها)/ تاریخ هنرهای معاصر history of contemporary art (استاد مرتضی احمدوند -پنجشنبه ها)/ هنرهای زمان محور time based media (استاد مرتضی احمدوند -پنجشنبه ها)/ نقاشی-خط (استاد احسان پارسا -پنجشنبه ها)/ موشن گرافیک (استاد احسان پارسا -پنجشنبه ها)/ نرم افزار 4d در سینما (پنجشنبه ها)/ جلوه های ویژه در سینما (پنجشنبه ها)/ موسیقی فیلم و انیمیشن (استاد پژمان خلیلی، پیمان یزدانیان -پنجشنبه ها)/ تربیت مربی موسیقی کودک (استاد مسعود نظر -پنجشنبه ها)/ کارگاه آموزشی رهبری کر (استاد دکتر عسگری -پنجشنبه ها)/ کارگاه آموزشی نرم‌افزار نت نویسی فیناله (استاد جعفر صالحی پنجشنبه ها)/ مکاتب موسیقی در اتنوموزیکولوژی ((استاد دکتر آزاده فر-پنجشنبه ها)/ تئوری هنر (استاد دکتر جمال عرب زاده-پنجشنبه ها)/ آرتیست تاک (استاد دکتر جمال عرب زاده-پنجشنبه ها)/ گالری گردانی و مجموعه داری (استاد دکتر جمال عرب زاده-پنجشنبه ها)/ نقد و زیباشناسی (استاد دکتر جمال عرب زاده-پنجشنبه ها)/ تاریخ هنر (استاد دکتر جمال عرب زاده-پنجشنبه ها) تصویرسازی پیشرفته (استاد محمدرضا دادگر-پنجشنبه ها)/ مدیریت محتوا، تکست، تصویر و گراف در این‌دیزاین (استاد حمیدرضا بختیاری فرد)/ آموزش چاپ افست (استاد حمیدرضا بختیاری فرد -پنجشنبه ها)/ شیوه‌های ارائه علمی به صورت سخنرانی (استاد دکتر زمانی فرد -پنجشنبه ها)/ زبان فرانسه تخصصی هنر (استاد دکتر زمانی فرد-پنجشنبه ها)/ زبان انگلیسی تخصصی هنر (استاد دکتر ربیعی-پنجشنبه ها)/  spss دوره مقدماتی (استاد محمدرضا مریدی-پنجشنبه ها)/ جامعه شناسی هنر (استاد محمدرضا مریدی -پنجشنبه ها)/ پروپوزال نویسی (استاد محمدرضا مریدی -پنجشنبه ها)/ بافت و مرمت فرش و گلیم (پنجشنبه ها)/ طراحی و رنگ و نقطه دستی فرش (محمد کرمی-پنجشنبه ها)/ نگارگری و تذهیب (محمد کرمی -پنجشنبه ها)/ طراحی دیجیتال فرش (پنجشنبه ها)/ کارگاه فیوز، مینا، تراش شیشه و استندگلاس (استاد بهرام نفری-دوشنبه ها و چهارشنبه ها)/ چاپ سیلک (پنجشنبه ها)/ سفال و سرامیک (پنجشنبه ها)/ عکاسی در شب (استاد عمران نیکزاد-پنجشنبه ها)/ کارآفرینی در هنر (پنجشنبه ها)/...

 

************************************************

تماس با گروه آموزش‌های آزاد و مجازی: 66700871

نشانی: خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخایی، بعد از تقاطع 30 تیر، پردیس باغ ملی دانشگاه هنر، گروه آموزش‌های آزاد و مجازی.